گواهینامه‌های سهند شیمی

مجوز و گواهینامه‌های معتبر شرکت سهند شیمی

علامت تجاری
گواهینامه ثبت علامت تجاری​
علامت استاندارد
علامت استاندارد ایران​
انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گواهینامه بتن جدید
عضو حقوقی انجمن بتن ایران​
پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری​
گواهی راه مسکن شهرسازی1
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات شهرسازی​